Over Ons

Fennenoord BV ontwikkelde een bedrijfsproces voor de productie van duurzame, chemische en organische grondstoffen. Wij gaan o.a. ammoniak, bluspoeder, bio-kunstmest, demi-water en vloeibaar koolzuurgas produceren. Daarnaast produceren we vloeibaar methaan (voor chemie- en transportsector) of eventueel groen gas voor 23.000 woningen. Als bijproduct wordt duurzame warmte geproduceerd, genoeg voor ca. 14.000 woningen. 

Wat We Doen

Minder stikstofdepositie

Minder emissie van NOx en NH4

Minder CO2-uitstoot

Reductie van aardgasgebruik

Minder energiearmoede

Levering van restwarmte

Verduurzaming industrie

Productie van groene grondstoffen 

Onze Toegevoegde Waarde

 • Bijdrage aan de lokale ‘maakindustrie’ en ‘kenniseconomie’ zonder daarbij de ontwikkeling van de nabije omgeving door geuroverlast of andere milieuoverlast te beperken;
 • Biobased en circulaire economische activiteiten; innovatieve, duurzame industrie;
 • Versnelde uitvoering lokaal energiebeleid door:

i. Duurzame warmte voor warmtenetten;
ii. Uitbreidingsmogelijkheden warmtenetten;
iii. Hoge leveringszekerheid voor warmte via warmtenetten;
iv. Vermindering netcongestie, waardoor ruimte voor zonne- en windenergie ontstaat.

 

 • Lange termijnvisie voor groene warmte
 • Reductie van de financiële impact warmte-transitie voor huishoudens op korte termijn;
 • Intensief onderzoeksprogramma (incl. research faciliteiten);
 • Minder stikstofuitstoot in de stad (creëren van ontwikkelingsruimte, verbetering Natura 2000 gebieden);
 • Toename van werkgelegenheid (m.n. LBO / MBO);
 • Reductie regionale uitstoot broeikasgassen;
 • Verminderen regionaal mestoverschot (bijdrage kwaliteit grond- en oppervlaktewater).
 • Reductie congestieprobleem op lokale schakel- stations van de netwerkbeheerder.

Toekomstbestendig, integraal ontwerp

9

Duurzame Warmte

Onze destillatieprocessen vragen veel hoogwaardige warmte. Wij hebben ca. 16 MegaWatt van de hierbij vrijkomende restwarmte (vergelijkbaar met het gasgebruik van ca. 14.000 gemiddelde woningen) beschikbaar voor de verduurzaming van de stad.
9

Duurzame Producten

Ons bedrijfsproces voorziet in de productie van groene, food grade CO2, methaan (eventueel ook vloeibaar beschikbaar in de vorm van LNG), bluspoeder, grondstoffen voor schoonmaakmiddelen, meststoffen in kristalvorm en pellets, demi- of gedestilleerd water, etc.

9

Omzetten Dierlijke Mest

Een toekomstbestendige veehouderij vraagt om een integrale aanpak. Een innovatief, robuust mestverwerking proces voorziet ons van de benodigde grondstoffen. Ons productportfolio bevat o.a. een op maat geproduceerde meststof (de NPK-verhouding kan naar wens van de akkerbouwer worden aangepast). Tegelijkertijd verwerken we fosfaat en stikstof ter verbetering van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater.

9

Kenniscentrum

Wij ambiëren een rol als R&D centrum voor biobased productie, passend tussen andere kennis- en innovatiecentra om ons heen. Wij bieden onderzoeksruimte voor ondernemingen en kenniscentra. Onderwerpen van onderzoek en ontwikkeling zijn o.a. CO2, ammoniak, waterstof en fermentatieprocessen.

ton CO2 reductie

kg NOx reductie

ton NH3 reductie

woningen duurzaam verwarmen

ton p2o5 reductie

ton N-tot reductie

Overige Kengetallen

De bedrijfsactiviteiten van Fennenoord kunnen worden samengevat in een aantal kengetallen. Deze geven een goed beeld van de omvang en impact van het bedrijf. Denk daarbij aan:

Werkgelegenheid

Ons personeel wordt ingezet voor R&D, productie en logistiek.

 • 25 FTE productie (waarvan 4 FTE ook R&D werkzaamheden uitvoert),
 • 50 FTE logistiek.
Voorzieningen

Ruimte voor hemelwateropvang in het gebied is o.i. belangrijk op iedere bedrijfslocatie. Het beperkt wateroverlast in de toekomst voor zowel eigen bedrijf als directe omgeving.

 

 • 500+ m2 BrutoVloerOppervlak (BVO) research faciliteiten
 • Ca. 37.000 m3 tankopslag
 • 16.360 m2 BVO productie faciliteiten
 • 500 m2 BVO kantoor en personeelsruimtes
Financieel perspectief

Ons businessmodel is niet afhankelijk van één inkomstenbron. In totaal wordt een omzet gegenereerd van ca. 24 miljoen euro en gaat het om een investering van ca. 62 miljoen euro.

Voor de afzet van warmte is een extra investering in warmteleidingen nodig. Het investeringsbedrag daarvoor is afhankelik van locatie en klantpotentieel.

Productie

Ons bedrijfsproces is flexibel als het gaat om het type eindproducten. In de basis gaat het echter om de volgende producten:

 

 • 4.500 ton vloeibaar methaangas / jaar (voor biobased chemie; als bio-LNG voor transport), OF
 • 7.700.000 Nm3 aardgasequivalenten GroenGas / jaar (bij gebruik door hybride warmtepomp: voldoende voor ca. 23.000 woningequivalenten),
 • Organische meststoffen (NPK op maat voor de akkerbouwer): 30.000 ton / jaar,
 • Ammoniumsulfaat: max. 2.400 ton / jaar,
 • Vloeibaar, food-grade CO2 (>99% zuiver) van organische oorsprong: 9.100 ton / jaar,
 • gedemineraliseerd of gedestilleerd water (naar wens van de klant, o.a. in te zetten bij maakindustrie of waterstofproductie),
 • Restwarmte: 16 MWth, voldoende voor ca. 14.000 woningen.
Grondstoffen

Wij gebruiken de volgende grondstoffen in ons proces:

 • 300.000 ton varkensmest / jaar
 • 20.000 ton andere organische reststromen / jaar
 • 4.100 ton zwavelzuur / jaar
 • 25.000 ton houtige biomassa / jaar

Een Volhoudbaar Bedrijfsmodel

Onze integrale aanpak heeft geleid tot een volhoudbare, robuuste business case en draagt bij aan 9 van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

“Het plan van Fennenoord levert in alle opzichten een goede, professionele bijdrage aan duurzaamheid, met een innovatieve en op kwaliteit en marktwaarde gerichte aanpak.”

Jan Roefs – Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding (NCM)

“Er is geen sprake van significante diffuse geurbronnen.”

Stephan van den Akker – Peutz BV

Neem Contact Op

Albertus van Leusenweg 14
7425 CE Deventer


+31 (0) 570 763 764