Biodiversiteit & Klimaatadaptatie

Een groene werkomgeving draagt bij aan een prettige werksfeer, gezondheid van medewerkers en heeft vele andere voordelen. Bijvoorbeeld in het kader van biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Wat We Doen

Natuurinclusief Bouwen

Groene daken en gevels

Landschappelijke Inrichting

Bloemen, bomen en heggen

Stikstofreductie

Reductie van NOx en NH4

Meer over ons productieproces?

Natuurinclusief Bouwen

Groene daken en gevels hebben het voordeel dat ze de levensduur van gebouwen verhogen, dat er sprake is van een betere warmtewering en geluidsisolatie, het milieu en de leefomgeving verbetert en voor een fraai aanzicht zorgt.

 

Groene daken: Fennenoord kiest voor halfhoge beplanting op het dak. Dit gaat richting een daktuinidee met planten soms hoger dan 50 cm zoals bijvoorbeeld gras, kruiden, vaste planten of kleine struiken.

 

Groene gevels: Ook de gevels worden ingezet voor natuur inclusief bouwen en het terugdringen van de milieu-impact. Denk daarbij ook aan:

  • Verticalebeplanting
  • NOx-absorberende muurverf
  • Nestmogelijkheden voor vogels (zoals zwaluw en mus), vleermuizen, insecten, etc.

ton NH4-reductie

kg NOx reductie

Stikstof-reductie

De restwarmtebenutting zorgt voor een emissiereductie van 10.000 – 14.000 kg NOx-equivalenten per jaar. Uit de binnengebrachte mest (onze belangrijkste grondstof) wordt nog eens ruim 1.000 ton NH4 verwijderd en verwerkt tot producten. Daardoor ontsnapt die stikstof niet meer naar de buitenlucht. En daarmee is er reductie in de depositie van stikstof op Natura 2000 gebieden in de omgeving.

Telefoon:

+31 570 763 764

Landschappelijke Inrichting

De bedrijfsactiviteiten van Fennenoord vragen om bescherming van de bodem door het toepassen van vloeistofdichte vloeren en afvoer van hemelwater richting het riool. Daar waar mogelijk wordt echter zoveel mogelijk ingezet op een klimaat-adaptieve, groene inrichting van het terrein. Denk daarbij aan:
Beplanting
Een groenvoorziening ingericht met inheemse bomen en heggen en andere bloem- en kruidenrijke beplanting.
Vlinders en andere insecten
Een vlinderborder of -promenade maakt het gebied aantrekkelijker voor mens en dier. Immers, in de directe nabijheid van Fennenoord zullen ook medewerkers (ook van omliggende bedrijven) en inwoners uit de omgeving aanwezig zijn. Een insectenvriendelijke tuin dient dus meerdere doelen.
Hemelwateropvang
Ruimte voor hemelwateropvang in het gebied is o.i. belangrijk op iedere bedrijfslocatie. Het beperkt wateroverlast in de toekomst voor zowel eigen bedrijf als directe omgeving.
Vogels en vleermuizen
Heggen bieden een schuil-, nest- en voedsellocatie voor vogels en insecten. Daarnaast kunnen ook de gevels ruimte bieden voor nestmogelijkheden.

Neem Contact Op

Albertus van Leusenweg 14
7425 CE Deventer


+31 (0) 570 763 764