Ons Productieproces

Fennenoord wordt een fabriekscomplex waar door een innovatief en duurzaam productieproces (varkens)mest, organische restproducten en houtige biomassa worden gebruikt en omgezet in o.a. biogas, groengas, methaan, bio-LNG, organische mestkorrels, bio-kunstmest, vloeibare food-grade bio-CO2, chemische (hulp)stoffen, verschillende kwaliteiten water en restwarmte (dat kan worden geleverd aan warmtenetten).

Wat We Doen

Restwarmte

16 MW beschikbaar

Biogas & bio-LNG

Vloeibaar of als Groen Gas

Mestkorrels

Meststoffen (NPK) op maat voor de akkerbouwer

Food grade bio-CO2

Vloeibare CO2 (zuiverheid >99%)

Zuiver water

Gedestilleerd of demi-water

Wilt u meer weten?

Restwarmte voor de omgeving

Voor het productieproces is warmte nodig die wordt opgewekt met behulp van de houtachtige biomassa en warmtepompen. Door het slim toepassen van warmtewisselaars en warmtepompen in het productieproces blijft restwarmte over die beschikbaar komt voor warmtenetten in de buurt. Daardoor wordt veel stikstofuitstoot en uitstoot van broeikasgassen vermeden, zeker ook als bestaande warmtenetten momenteel met Warmte-Kracht-Koppeling (productie van warmte én elektriciteit) worden verwarmd.

Biogas en Bio-LNG

Het opgewekte biogas zou gebruikt kunnen worden voor de verwarming van industrie en warmtenetten.

Echter, het is ook financieel interessant om alleen restwarmte aan de stad te leveren en het biogas op te waarderen naar groengas of te vervloeien tot bio-LNG of vloeibaar methaan middels een cryogeen proces. Deze bio-LNG kan worden ingezet voor transportbewegingen van en naar Fennenoord maar kan ook geleverd worden aan transporteurs in de regio.

Organische Mestkorrels

Met de verschillende hoofdprocessen worden halffabrikaten uit organisch materiaal geproduceerd. Daarmee kunnen mestkorrels gemaakt worden. Deze mestkorrels zijn gehygiëniseerd en kunnen naar behoefte van de afnemers worden verrijkt met fosfaat, stikstof of kalium van organische oorsprong.

Doordat de korrels zijn gehygiëniseerd kunnen deze indien nodig ook worden geëxporteerd. Omdat er met deze korrels een precieze bemesting kan worden gegeven is er ook belangstelling voor in Nederland.

Kunstmest

De ammonia uit de aangevoerde mest wordt in het destillatie-proces en de luchtwassers afgevangen en chemisch gebonden tot kunstmest, ammoniumsulfaat. Feitelijk ontstaat hiermee een kunstmest op basis van organische grondstoffen. De duurzaam opgewekte energie voor dit proces wordt nagenoeg voor 100% teruggewonnen en 4x hergebruikt in het proces. De laagwaardige warmte die daarna nog overblijft is inzetbaar voor stadsverwarming. Dit staat geheel in tegenstelling tot de traditionele manier van kunstmestproductie waarbij juist veel traditionele, fossiele, energie wordt gebruikt.

Vloeibare bio-CO2 (food grade)

In het cryogene proces voor bio-LNG-productie wordt ook vloeibare bio-CO2 (zuiverheid >99%) geproduceerd. In traditionele biogasinstallaties wordt het altijd in biogas aanwezige CO2 afgeblazen. Bij Fennenoord wordt de CO2 omgezet in een zuivere en vloeibare vorm die kan worden verkocht aan de agri- en foodsector of chemische industrie.

Water

Het volume aan mest wordt grotendeels omgezet in water. Dit water is schoon en kan in verschillende kwaliteiten geleverd worden aan de omliggende industrie, die dit als basisproduct nodig heeft. Veel producten hebben een waterbasis, zoals bijvoorbeeld ruitenwisservloeistof. Voor zover het water niet als product geleverd kan worden door gebrek aan vraag, kan het worden geloosd op het oppervlaktewater. Het is gebruikelijk bij mestverwerking dat de dunne fractie wordt uitgereden op landbouwgrond. Het Fennenoord proces maakt dit overbodig, waardoor veel transportbewegingen worden vermeden.

Neem Contact Op

Albertus van Leusenweg 14
7425 CE Deventer


+31 (0) 570 763 764