4e oproep: Hier niet? Waar dan wel?

Fennenoord heeft Deventer niet zomaar gekozen als mogelijke vestigingslocatie. De redenen om te kiezen voor de betreffende locatie naast S/Park zijn o.a.:

  • Hoge milieucategorie;
  • Voldoende ruimte (onbebouwd);
  • Snelweg dichtbij;
  • Warmtenetten dichtbij;
  • Aardgasstation op enkele meters afstand;
  • Containerhaven dichtbij;
  • IJssel dichtbij voor loosbaar water;
  • Potentie tot intensieve samenwerking met partijen zoals S/park, De Gasfabriek en Saxion (ook gevestigd op het Gasfabriek terrein).

Wij brengen een heleboel voordelen mee voor de gemeente. Die hebben wij opgeschreven in ons ‘Aanbod Warmte Verbindt‘.

Tevens melden wij u dat wij interesse hebben onze kantoor- en research faciliteiten te vestigen op het terrein van S/park en/of de Gasfabriek. Het benodigde aantal m2 is afhankelijk van de ontwikkelingspotentie voor een kenniscentrum voor biobased chemie.

Maar laten wij duidelijk zijn: Wij staan open voor een andere locatie in Deventer, maar hebben die zelf niet kunnen vinden. Op 17 november 2020, op 2 juni 2021 en op 11 september 2021 hebben wij de gemeente gevraagd welke andere locatie eventueel geschikt zou zijn voor vestiging van Fennenoord. Hierop is tot op heden nog steeds geen antwoord gegeven door de gemeente. Er is slechts gereageerd met een mededeling dat de gemeente het bestemmingsplan wil aanpassen om vestiging op de door ons beoogde locatie onmogelijk te maken.

Indien de gemeente alsnog een betere locatie weet, horen wij dat graag.

Door Fennenoord minder netcongestie

PERSBERICHT

Met de komst van Fennenoord dient zich een onverwacht voordeel aan t.a.v. het elektriciteitsnet. Momenteel kan er in Deventer geen groot dak met zonnepanelen meer worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Ook voor windenergie is geen ruimte meer op het net. Zon en windenergie kunnen een piek veroorzaken in de levering van elektriciteit. Het net is daar momenteel maar beperkt op berekend. Doordat Fennenoord een relatief grote elektriciteitsvraag heeft, gaat die piek van elektriciteitslevering naar beneden, omdat de stroom direct door Fennenoord wordt gebruikt. Daardoor kunnen bijvoorbeeld meer flatgebouwen en bedrijfspanden worden vol gelegd met zonnepanelen.

Meer lezen

Fennenoord vermindert energiearmoede!

Fennenoord heeft 11 september 2021 een aanbod gedaan aan de gemeente. Wij verzochten de gemeente om samen naar de mogelijkheden te kijken hoe de gemeente optimaal te verduurzamen door o.a. de restwarmte van Fennenoord te gebruiken. Via die weg kan de gemeente ook de energiearmoede het hoofd bieden. Gemeente Deventer reageert echter nog niet op de uitgestoken hand van de initiatiefnemers. Fennenoord staat zeker ook open voor een gezamenlijke zoektocht naar een andere locatie in/rond Deventer om de milieutechnische en duurzame voordelen voor de stad te benutten. 

Die uitgestoken hand is o.i. van groot belang voor de inwoners van Deventer. Naar nu blijkt kunnen wij flink bijdragen aan de vermindering van (het risico op) energiearmoede in Deventer. Recent onderzoek van onderzoekscentrum HCSS bracht Fennenoord tot dit nieuwe inzicht. Het bedrijf richtte zich eerder vooral op het verduurzamen van de huidige warmtenetten. Nu blijkt dat nog eens ca. 23.000 woningen in de gemeente Deventer op een eenvoudige wijze worden verduurzaamd. Tegelijkertijd worden de inwoners van Deventer ook onafhankelijker van de grillige aardgasmarkt. 

Meer lezen

Fennenoord doet aanbod aan de stad: ‘geen loze beloftes’

PERSBERICHT, 22 september 2021

Werkgelegenheid, duurzame warmte voor de bestaande warmtenetten in Deventer, reductie van broeikasgassen, stikstofreductie, productie van circulaire en biobased grondstoffen en vermindering van het landelijk mestoverschot. Dat belooft Fennenoord BV bij te dragen aan de ontwikkeling van de Deventer. En dat alles zonder daarbij de ontwikkeling van naastgelegen S/Park en De Gasfabriek door geuroverlast of stikstofemissies te beperken. Het College van B&W is desondanks voornemens vestiging in Deventer onmogelijk te maken, juist vanwege potentiële geuroverlast. Fennenoord vraagt de gemeenteraad nu daar een stokje voor te steken.

Geen loze beloftes

Dat het geen loze beloftes zijn, toont Fennenoord aan met een uitgebreid onderbouwd document ‘Warmte Verbindt’ dat zij aanbiedt aan College en gemeenteraad. Dat document bestaat o.a. uit CO2-berekeningen en onafhankelijke onderzoeken. Het laat ook zien hoe de bedrijfsactiviteiten van Fennenoord passen binnen de ambities van de gemeente op het gebied van ‘maakindustrie’, ‘kenniseconomie’ en als ‘logistieke hotspot’. Het past in het door de gemeenteraad vastgesteld ruimtelijk beleid en energiebeleid.

Vestiging elders

Burgemeester & Wethouders in Deventer willen het bestemmingsplan Poort van Deventer aanpassen en heeft daarvoor een voorbereidingsbesluit genomen. Daarmee wordt de vestiging van Fennenoord in dat plangebied onmogelijk. Als onderbouwing heeft het college een rapport laten opstellen door RHDHV over de duurzaamheid van Fennenoord. 

Fennenoord herkent zich niet in het RHDHV-rapport en de door gemeente Deventer aangevoerde argumenten (en kan dit o.a. met onafhankelijk onderzoek onderbouwen). Zij voelt zich ook inmiddels al bijna 3 jaar niet gehoord door de gemeente. Vestiging elders in Deventer lijkt op basis van de kenmerken van het bedrijf ook niet mogelijk. Fennenoord vraagt daarom de gemeenteraad het voorbereidingsbesluit terug te trekken.

Aanbod

‘Wij begrijpen dat de gemeente niet aan de zijlijn wil staan bij zo’n belangrijke ontwikkeling in de stad. We steken daarom de hand uit naar de gemeente, een aanbod aan de stad onder het motto ‘Warmte Verbindt’’ aldus directeur Rob Korten. ‘Laten we nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 gezamenlijk invulling geven aan onze overeenstemmende ambities i.h.k.v. de warmtetransitie en de speerpunten ‘kenniseconomie’ en ‘maakindustrie’ uit de Omgevingsvisie. Aansluitend op bestaand beleid, met al die milieuvoordelen en niet disproportioneel hinderlijk voor de ontwikkeling van S/Park en De Gasfabriek. Geur is daarin een belangrijke factor. Het onafhankelijk onderzoek van Peutz dat wij op 19 september publiceerden kan daarbij als uitgangspunt worden genomen. We kunnen de voordelen voor de stad maximaliseren, de verbinding leggen tussen Fennenoord en de rest van de stad. Pas met die gezamenlijke ambitie in de hand zullen we vervolgens vergunningen aanvragen. Daarmee weet de gemeente ook wat ze kan verwachten en kan ze de rest van het plangebied ontwikkelen zonder vervelende verrassingen’. 

Nieuw onderzoek

En als de raad eerst verder onderzoek wil laten doen naar de duurzaamheid van Fennenoord op basis van actuele data, resulterend in een inhoudelijk nieuw, compleet en actueel onderzoeksrapport, dan vindt Korten dat prima. ‘Eerder liet de gemeente het adviesbureau RHDHV onderzoek doen op basis van incomplete, incorrecte en verouderde gegevens. Wij hebben dat onderzoek ruimschoots van commentaar voorzien en zullen volledig meewerken aan een nieuw onderzoek op basis van actuele data. Indien nodig leveren we daarvoor nog meer informatie aan.’

BEKIJK HIER HET VOLLEDIGE DOCUMENT

Stikstofemissies in Deventer kunnen snel omlaag

PERSBERICHT, 20 September 2021

De stikstofemissies in Deventer kunnen flink naar beneden en wel op korte termijn. Dat is de conclusie die getrokken kan worden na de publicatie van een stikstofonderzoek uitgevoerd door gerenommeerd internationaal onderzoeksbureau Peutz BV in opdracht van Fennenoord BV uit Deventer. De natuur in de uiterwaarden van de IJssel, maar ook op handen zijnde bouw- en ontwikkelingsprojecten in Deventer kunnen mogelijk hiervan profiteren.

Meer lezen

Uitnodiging werkgroepen

Na de startbijeenkomst op 22 juli jl. nodigen wij u uit aan enkele informatie- en discussie-bijeenkomsten deel te nemen. Inwoners, bedrijven en belangenorganisaties zijn hiervoor van harte welkom. Doel is o.a. het voorliggende plan beter maken waar dat kan.

Meer lezen