Fennenoord wordt een fabriekscomplex waar door een innovatief en duurzaam productieproces (varkens)mest, graanresten en houtige biomassa worden gebruikt en omgezet in o.a. biogas, groengas, methaan, bio-LNG, organische mestkorrels, kunstmest, vloeibare food-grade bio-CO2, chemische (hulp)stoffen, verschillende kwaliteiten water en restwarmte te leveren aan derden.

Restwarmte voor de stad

Voor het productieproces is warmte nodig die wordt opgewekt met behulp van de houtachtige biomassa. Door het productieproces blijft restwarmte over die beschikbaar komt voor de (eventueel nieuw aan te leggen) warmtenetten van de stad Deventer. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de behoeften en wensen van de stad Deventer.

Biogas, groengas en bio-LNG

Het opgewekte biogas zou gebruikt kunnen worden voor de warmtenetten in de stad. 

Echter, het is ook financieel interessant om alleen restwarmte aan de stad te leveren en het biogas op te waarderen naar groengas of te vervloeien tot bio-LNG of vloeibaar methaan middels een cryogeen proces. Deze bio-LNG kan worden ingezet voor transport van en naar Fennenoord maar kan ook geleverd worden aan derden.

Organische mestkorrels 

Met de verschillende hoofdprocessen wordt organisch materiaal geproduceerd waarmee mestkorrels gemaakt worden. Deze mestkorrels zijn gehygiëniseerd en kunnen naar wens van de afnemers worden verrijkt met fosfaat, stikstof of kalium van organische oorsprong. Doordat de korrels zijn gehygiëniseerd kunnen deze worden geëxporteerd. Omdat er met deze korrels een precieze bemesting kan worden gegeven is er ook belangstelling voor in Nederland.

Kunstmest

De ammonia uit de aangevoerde mest wordt in het destillatie-proces en de luchtwassers afgevangen en chemisch gebonden tot kunstmest, ammoniumsulfaat. De duurzaam opgewekte energie voor dit proces wordt nagenoeg voor 100% teruggewonnen en is inzetbaar voor stadsverwarming. Dit staat geheel in tegenstelling tot de traditionele manier van kunstmestproductie waarbij juist veel traditionele, fossiele, energie wordt gebruikt.

Vloeibare bio-CO2 (food grade)

In het cryogene proces voor bio-LNG-productie wordt ook vloeibare bio-CO2 (zuiverheid >99%) geproduceerd. In traditionele biogasinstallaties wordt het altijd in biogas aanwezige CO2 afgeblazen. Bij Fennenoord wordt de CO2 omgezet in een zuivere en vloeibare vorm die kan worden verkocht aan de agri- en foodsector of chemische industrie. 

Water

Het volume aan mest wordt grotendeels omgezet in water. Dit water is schoon en kan in verschillende kwaliteiten geleverd worden aan de omliggende industrie, die dit als basisproduct nodig heeft. Veel producten hebben een waterbasis, zoals bijvoorbeeld ruitenwisservloeistof. Voor zover het water niet als product geleverd kan worden door gebrek aan vraag, kan het worden geloosd op de naastgelegen rivier de IJssel. Het is gebruikelijk bij mestverwerking dat de dunne fractie wordt uitgereden op landbouwgrond. Het Fennenoord proces maakt dit overbodig, waardoor veel transportbewegingen worden vermeden.