In eerste instantie goed contact

De gemeente Deventer is lange tijd op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen van Fennenoord. Gesprekken liepen goed en de gemeente bracht ons in contact met organisaties die ons verder konden helpen. Dit goede contact hield stand tot en met eind 2018.

Afgewezen verzoeken tot overleg

Sinds begin 2019 heeft Fennenoord is er een andere contactpersoon binnen de gemeentelijke organisatie en loopt het contact met de gemeente stroef. Hierdoor hebben wij (hoewel wij dit meerdere malen geprobeerd hebben, o.a. door de ambtenaar aan te spreken voor, tijdens en na raadsvergaderingen) lange tijd niet met de gemeente kunnen delen welke grote stappen wij maakten in onze bedrijfsontwikkeling. Ook de verantwoordelijk wethouder heeft onze verzoeken tot overleg steevast afgewezen.

Valse beschuldigingen

Eind 2019 werd Fennenoord door mensen binnen haar netwerk gewezen op geruchten over haar aandeelhouders. Er zou iemand betrokken zijn bij een fraudezaak. Dankzij tussenkomst van VNO-NCW is dit in een persoonlijk gesprek met de contactpersoon van de gemeente opgehelderd: er is geen enkele betrokkenheid van Fennenoord aandeelhouders bij de betreffende fraudezaak. Het gerucht blijkt veroorzaakt te zijn door speculaties van personen binnen de gemeentelijke en provinciale organisatie. Een excuus en rectificatie is er echter nooit gekomen. De contactpersoon van de gemeente heeft inhoudelijk tijdens dat gesprek geen vragen gesteld over Fennenoord en Fennenoord heeft ook haar projectpresentatie niet kunnen doen.

Voorbereidingsbesluit bestemmingsplanwijziging

Begin oktober 2020 heeft het college van B&W de gemeenteraad in een vertrouwelijk document gevraagd een voorbereidingsbesluit te nemen over de Poort van Deventer, de door Fennenoord beoogde vestigingslocatie. Een voorbereidingsbesluit is een eerste stap richting bestemmingsplanwijziging. Er kan als gevolg van zo’n besluit een jaar lang geen vergunning worden aangevraagd binnen het betreffende gebied.

De Raad heeft op 7 oktober 2020 positief besloten over dit voorbereidingsbesluit. Echter, op 21 oktober 2020 heeft de gemeenteraad alsnog een raadstafel gehouden over het voorbereidingsbesluit. Duidelijk is dat er toen binnen de raad al vragen waren over de redenen en consequenties van het genomen voorbereidingsbesluit.

Eindelijk, na 2 jaar, een projectpresentatie

Pas na tussenkomst van leden van Provinciale Staten en gemeenteraadsleden, heeft B&W het aanbod geaccepteerd van Fennenoord om haar plannen nader toe te lichten. De laatste projectpresentatie aan een gemeenteambtenaar was toen alweer 2 jaar geleden. De betrokken ambtenaar was sindsdien geen contactpersoon meer voor Fennenoord. Pas op 17 november 2020, ongeveer 2 maand nadat het college de bestemmingsplanwijziging in gang zette, hebben wij onze plannen voor de eerste keer kunnen toelichten aan het college van B&W en de nieuwe contactpersoon binnen de gemeente. Daarbij hebben wij o.a. de resultaten van de Quick Scan Geur en de haalbaarheidsstudie Warmtenet met hen gedeeld. Het college was dus nog niet inhoudelijk op de hoogte van ons project ten tijde van het voorbereidingsbesluit, behalve dan van hetgeen beschreven stond op onze toen nog summiere website en wat incomplete, verouderde informatie uit 2018. Dat is o.i. een erg smalle basis voor het in gang zetten van een bestemmingsplanwijziging. Tijdens dit overleg is Fennenoord niet op de hoogte gebracht van het feit dat de vestiging van Fennenoord de voornaamste reden voor de voorgenomen bestemmingsplanwijziging was.

Na deze presentatie heeft Fennenoord de vergunningaanvraagprocedure nagenoeg stil gezet, wachtende op nadere informatie, zoals toegezegd aan de gemeenteraad, over de voor te stellen wijzigingen in het bestemmingsplan.

Op 2 juni 2021 werd Fennenoord gebeld door de gemeente. Het werd ons plots duidelijk gemaakt dat het college het bestemmingsplan vooral wil wijzigen om Fennenoord uit Deventer te weren. Vreemd in onze ogen, want de betrokken wethouders en ambtenaren hebben pas ná het besluit om Fennenoord te weren kennis kunnen nemen van de inhoud van het project. Hoofdreden die de gemeente opgeeft: de gemeente wil geuroverlast voorkomen.

Gemeente laat Royal Haskoning DHV rapport opstellen

Gemeente Deventer heeft op basis van incomplete, verouderde informatie uit 2018 door advies- en ingenieursbureau Royal Haskoning DHV (RHDHV) een rapport heeft laten opstellen om haar bestemmingsplanwijziging te verantwoorden. De door ons gegeven informatie was bovendien vertrouwelijk. Echter, het rapport van RHDHV is door B&W publiek gemaakt. Pijnlijk voor Fennenoord is dat RHDHV concurrerende projecten kan adviseren met de kennis die is opgedaan met deze vertrouwelijke informatie. Omdat de door RHDHV gebruikte informatie incompleet en verouderd was, klopt veel uit het RHDHV rapport niet. Het adviesbureau heeft ook Fennenoord niet geconsulteerd om haar bevindingen te verifiëren. Uit een telefoongesprek met RHDHV blijkt dat de gemeente expliciet heeft verzocht aan RHDHV om geen contact met Fennenoord te leggen. Fennenoord heeft de gemeente al op 2 juni 2021 gevraagd aan te geven welke informatie over Fennenoord gedeeld is met RHDHV. Pas op 7 juli 2021 is deze informatie met Fennenoord gedeeld. Te laat om daar nog op te reageren in het kader van een raadsvergadering die avond, waarbij Fennenoord opnieuw door de gemeenteraad zou worden besproken. Uit deze informatie is gebleken dat de gemeente informatie die wel bij haar bekend was niet met RHDHV heeft gedeeld. Tijdens deze raadsvergadering van 7 juli 2021 gaf B&W aan geen nieuwe input van Fennenoord te accepteren voor het besluitvormingsproces. U zult begrijpen dat Fennenoord desondanks haar best zal doen, vóórdat het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, de onjuistheden in het RHDHV rapport te weerleggen, zodat de gemeenteraad wél alle informatie krijgt om een goed afgewogen besluit te kunnen nemen.

Gemeenteraad

De gemeenteraad heeft formeel het voorbereidingsbesluit genomen en zij is ook degene die het voorbereidingsbesluit kan terugtrekken. De gemeenteraad kan dus de bestemmingsplanwijziging tegenhouden, waardoor Fennenoord zich kan vestigen in Deventer. Fennenoord heeft goed contact met diverse gemeenteraadsfracties. Gedurende 2021 zal Fennenoord hen op de hoogte houden van de vorderingen in het kader van lopend onderzoek en de uitvoering en het eindrapport van ons zogenoemd participatie- en communicatieplan.

Warmte Verbindt

Fennenoord heeft altijd de intentie gehad inwoners van Deventer en omliggende bedrijven te betrekken in de vergunningprocedure. Daar waar andere bedrijven de vergunningaanvraag zo stilletjes mogelijk willen laten verlopen, zoekt Fennenoord bij omwonenden juist input om haar plannen te verbeteren. Daarmee loopt Fennenoord vooruit op de Omgevingswet. Zodra die wet ingaat wordt van bedrijven gevraagd actief de omwonenden te betrekken. Doordat de gemeenteraad uiterlijk in september 2021 nog kan besluiten tot het terugtrekken van het voorbereidingsbesluit, wordt Fennenoord nu gedwongen een deel van dit proces te versnellen. 

De actie ‘Warmte Verbindt’ is door Fennenoord o.a. opgezet om duidelijk te maken dat de zorgen (en daarmee de argumenten voor een bestemmingsplanwijziging) ongegrond zijn. Daar is dus weinig tijd voor. Op 7 juli 2021 meldde de wethouder geen input van Fennenoord te accepteren. Als reactie daarop werd op 16 juli 2021 het participatie- en communicatieplan door de aandeelhouders van Fennenoord goedgekeurd en op 20 juli 2021 stonden er al pagina-grote advertenties in 2 lokale kranten over de informatiebijeenkomsten. Door de starre houding van de gemeente zijn wij in dit strakke tijdsschema gedrukt. Wij hadden dat graag anders gezien. Meer over de actie ‘Warmte Verbindt’ leest u hier. Wanneer Fennenoord daadwerkelijk kan overgaan tot een vergunningaanvraag, zal een uitgebreider participatie- en communicatietraject worden uitgevoerd.