Vernietigend oordeel: RHDHV rapport niet bruikbaar voor bestemmingsplanwijziging Deventer

PERSBERICHT, 21 september 2021

Gemeente Deventer gebruikt een op incomplete, incorrecte en verouderde informatie gebaseerd rapport voor de onderbouwing van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging voor het voormalig Akzo-terrein en omgeving. Daarmee wil de gemeente het bedrijf Fennenoord weren uit Deventer.

Volgens Fennenoord komt de kwaliteit van het openbaar bestuur bij gebruik van het rapport in het geding, omdat essentiële waarden zoals zorgvuldigheid, tijdigheid en transparantie in het gedrang zijn gekomen.

Het betreffende rapport werd dit voorjaar door adviesbureau RHDHV opgesteld in opdracht van de gemeente. RHDHV deed met beperkte informatie een poging een oordeel te vellen over de duurzaamheid van Fennenoord. Ook de plannen voor restwarmtelevering door Fennenoord aan de warmtenetten in Deventer werden daarin meegenomen. 

Fennenoord heeft als reactie nu een rapport opgesteld en gepubliceerd op basis van actuele gegevens. Daarmee toont zij aan dat het college het RHDHV-rapport niet kan gebruiken als onderbouwing van haar voorgenomen besluit. ‘De gemeente deelde eerder dit jaar onvolledige concept-documenten uit 2018 met RHDHV voor het opstellen van het rapport. RHDHV mocht bovendien geen contact opnemen met ons en wist dus niet wat de huidige stand van zaken was. Dan is het simpelweg onmogelijk om een oordeel te vellen over een innovatief bedrijf als het onze, wat dan ook resulteert in een rapport dat een incorrect beeld schept over onze plannen’ aldus directeur Rob Korten van Fennenoord.

De raad is aan zet

‘Wij denken dat de gemeenteraad nu aan zet is. Een eerder verzoek van raadsleden om ook de actuele informatie mee te nemen bij de besluitvorming werd terzijde gelegd door Wethouder Grijsen. Die informatie hebben we hen nu alsnog via een andere route gegeven. De raad heeft een belangrijke rol in het proces aangaande de bestemmingsplanwijziging voor plangebied, dat binnen de muren van het stadhuis de ‘Poort van Deventer’ wordt genoemd. De raad kan het proces stopzetten op basis van onjuiste en onvolledige informatie, maar ook wanneer ze de wijziging onwenselijk acht.’

Sinds oktober 2020 is de gemeente met het dossier bezig. Pas in juni 2021 bleek dat de potentiële komst van Fennenoord naar de Teugseweg aanleiding was voor de bestemmingsplanwijziging. Er zou sprake zijn van potentiële geuroverlast. ‘Dat was een voorbarige conclusie. Wethouders en ambtenaren waren niet op de hoogte van de stand van zaken. Pas in november 2020, dus nadat het besluit tot bestemmingsplanwijziging was genomen, zijn Verhaar en Grijsen met ons in gesprek gegaan. Pas toen hebben zij en de betrokken ambtenaren een eerste bedrijfspresentatie gekregen. Een bedrijfsbezoek aan een soortgelijk bedrijf hebben wethouders en ambtenaren eind 2020 geweigerd. In de twee jaar daarvoor werden verzoeken van ons voor overleg door het college ook resoluut geweigerd.’

Verlaat, verouderd en incompleet 

Terwijl de raad in het eerste kwartaal al een presentatie van de uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan verwachtte, kreeg RHDHV pas op 30 maart 2021 de opdracht om een onderzoek uit te voeren naar de duurzaamheid van project Fennenoord. Het eindrapport werd op 3 juni 2021 door het college gedeeld met de gemeenteraad, als onderbouwing van die uitgangspunten. 

2019 door Fennenoord aan de gemeente aangeboden actuelere informatie is niet gebruikt. In plaats daarvan werden concept-documenten uit 2018 gebruikt. Uit bij de gemeente opgevraagde informatie blijkt bovendien dat niet alle bij de gemeente aanwezige actuelere informatie gedeeld is met RHDHV, waardoor het eindrapport (en daarmee ook de conclusies in het rapport) fouten bevat en op onderdelen aangevuld dient te worden. 

Correcties en aanvullingen op het rapport, in totaal 98 (!) voor een RHDHV-rapport van nog geen 50 pagina’s, zijn daarom in de afgelopen tijd op een rij gezet door de milieukundigen en milieutechnologen van Fennenoord. 

Geen commentaar van RHDHV

Fennenoord heeft RHDHV in de gelegenheid gesteld om haar eerdere rapport te nuanceren of op andersoortige wijze te reageren, voordat de aanvullingen en correcties door Fennenoord publiek zouden worden gemaakt. RHDHV heeft Fennenoord geïnformeerd, dat zij geen nieuwe informatie wil bespreken. Eventuele vragen dienen gericht te worden aan de gemeente Deventer. Daarop heeft Fennenoord besloten haar lijst met opmerkingen naar college en raad te sturen en deze ook publiek te maken. Fennenoord kan haar bevindingen onder meer onderbouwen met onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door gerenommeerd internationaal onderzoeksbureau Peutz. 

Dat RHDHV niet over het rapport in gesprek wil, wordt door Fennenoord betreurd. Zij had liever vóór publicatie haar bevindingen met RHDHV gedeeld om samen tot een eindconclusie te kunnen komen.

De oorzaken van gemaakte fouten in het RHDHV-rapport zijn door Fennenoord ingedeeld in verschillende categorieën:

  1. Meer en actuele informatie is beschikbaar, maar door gemeente niet gedeeld met RHDHV
  2. Verschil van inzicht: Fennenoord interpreteert de informatie anders
  3. Foute interpretatie door RHDHV van beschikbare gegevens 
  4. Niet meewegen van de meest recente, beschikbare informatie door RHDHV
  5. Speculatie op niet beschikbare gegevens door RHDHV, maar hier wel conclusies uit trekken
  6. Foutieve interpretatie van wet- en regelgeving door RHDHV

Hierdoor biedt het RHDHV-rapport niet een correcte terugkoppeling aan de gemeente waarop het college van B&W en de Gemeenteraad besluiten inzake Fennenoord zou moeten kunnen nemen.

Het college gaf desgevraagd in een gemeenteraadsvergadering van voor de zomer aan geen nieuwe informatie van Fennenoord mee te willen nemen bij haar besluitvorming, omdat ze achter het RHDHV-rapport blijft staan.

Vertrouwelijke informatie gedeeld

RHDHV gebruikte vertrouwelijke informatie, welke zonder toestemming of medeweten van Fennenoord door de gemeente Deventer gedeeld werd met het adviesbureau. Een deel van deze vertrouwelijke bedrijfsgevoelige informatie is ook publiekelijk geworden met de publicatie van het RHDHV rapport door de gemeente. RHDHV heeft bij het schrijven van het rapport Fennenoord en haar aandeelhouders ook niet geconsulteerd. Een medewerker van RHDHV meldde desgevraagd aan Fennenoord dat dit op uitdrukkelijk verzoek van de gemeente Deventer is geweest.

Pijnlijk voor Fennenoord is dat RHDHV betrokken is (geweest) bij de ontwikkeling van concurrerende projecten. Welke schade Fennenoord daardoor heeft opgelopen, moet nog blijken.

BEKIJK HIER HET VOLLEDIGE RAPPORT

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.