Wijziging Samenwerkingsverband

PERSBERICHT

Datum: 01-09-2019

Initiatiefnemer Rob Korten laat geïnteresseerden middels voorliggend persbericht weten, dat hij de samenwerkingsovereenkomst i.h.k.v. het project Fennenoord, ook wel bekend onder de naam Gashaven Fennenoord, met de heren zoals genoemd in het eerder gepubliceerde artikel in de Stentor, heeft beëindigd. Activiteiten in het kader van dit samenwerkingsverband waren reeds gestopt op 22 maart 2019. Het project Fennenoord wordt voortgezet in een nieuw samenwerkingsverband waarin in ieder geval twee van de genoemde partners (zij die verantwoordelijk waren voor financiering van het project) niet meer deelnemen. De nieuwe samenwerkingspartners worden bekend gemaakt zodra opportuun.

Wij melden u tevens dat de twee bedoelde ‘financieel’ partners genoemd in het artikel geen aanspraak kunnen maken op de kennis, technologie en business modellen zoals (door)ontwikkeld in, voor en n.a.v. het project Fennenoord. Zij kunnen geen aanspraak meer maken op eigendom of andere rechten inzake het project. Zij zijn bij het aangaan van de samenwerking bij het project betrokken voor financiering van het project. Ten aanzien van de financiering van het project is inmiddels een andere route ingezet. Ook hierover wordt binnenkort meer bekend gemaakt.

In de afgelopen periode hebben meerdere partijen getracht via Fennenoord contact te leggen met de in het De Stentor-artikel genoemde personen. Deze contacten betroffen geenszins het project Fennenoord. Dergelijke contactverzoeken worden vanaf heden niet meer doorgespeeld naar de personen in kwestie. Correspondentie gericht aan de heren genoemd in het De Stentor-artikel wordt ook niet meer beantwoord, tenzij relevant voor de voortgang van het project.

Project initiatiefnemer en eigenaar Rob Korten